Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

en huisregels Global-Tickets Camping bij Jan & Bertha.

Deze voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van kampeerplaatsen en Glamping accomodaties van de Global-Tickets Camping. Middels het betreden van de Global-Tickets Camping geeft iedere gast akkoord met het in kennis genomen hebben van de huisregels en gedragsregels. Indien de voorwaarden of regels niet voorzien in een situatie, of wanneer het nodig is hiervan af te wijken, dan zal de organisatie hierin besluiten en zijn deze geldend.

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 1. Accommodatie: tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan voorgefabriceerde accommodatie, e.d.;
 2. Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 3. Organisatie: het bedrijf (Global-Tickets en TT Camping Jan & Bertha) die de plaats, accommodatie, voorzieningen en terrein ter beschikking stelt;
 4. Gast: degene die met de organisatie de overeenkomst inzake het verblijf aangaat;
 5. Huis- en gedragregels: regels omtrent het gebruik van het terrein, de aanwezige voorzieningen, verblijf op het terrein, omgang met de voorgefabriceerde accommodatie en de omgang met anderen.

Algemene voorwaarden

Art. 2. Inhoud overeenkomst

 1. De organisatie stelt voor recreatieve doeleinden (dus niet voor permanente bewoning) aan de gast ter beschikking: de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop de een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen of tijdelijke bewoning te geven aan de overeengekomen voorgefabriceerde accommodaties.
 2. De invulling van een kampeerplaats mag enkel volgens de vooraf opgestelde regels en afmetingen (25 of 50 m2). Invulling van de gehuurde grond mag niet buiten de door de organisatie aangegeven grenzen.
 3. Indien de gast meerdere plaatsen heeft geboekt in dezelfde boeking, worden deze plaatsen samengevoegd tot één grote plaats.
 4. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de organisatie aan de gast verstrekte informatie.

Algemene voorwaarden

Art. 3. Ontbinding

 1. Indien onderstaande regels niet worden nageleefd kan de organisatie ervoor kiezen om:
  • De voorwerpen in beslag te nemen;
  • Een waarschuwing uit te delen, waarna verwijdering kan volgen;
  • De gast(en) verwijderen van het terrein.
   Afhankelijk van de reden van de verwijdering kan de politie een proces-verbaal opmaken en kan de gemeente een verblijfsontzegging opleggen.
 2. De organisatie mag, zonder nadere toelichting, een verblijf of reservering weigeren of hiervan de overeenkomst ontbinden. De organisatie is gerechtigd om de overeenkomst voortijdig en eenzijdig op te zeggen.
 3. Indien sprake is van een toepassing genoemd in Art. 3.1 of 3.2 vervalt het recht op terugbetaling en zal de borg worden ingehouden.

Algemene voorwaarden

Art. 4. Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De gast zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de wettelijk gestelde voorwaarden en keuringen voldoet. De organisatie heeft het recht om in het vakantieverblijf van de gast de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De organisatie biedt enkel stroomvoorzieningen in de voorgefabriceerde accommodaties (tb. Glamping-tenten). In de Glamping-tenten wordt één aansluiting van 240V voorzien. Er kan geen aanspraak worden gedaan op de betrouwbaarheid van de (nuts)levering. De organisatie is daarom niet aansprakelijk voor storingen. De gast draagt verantwoordelijkheid om overbelasting van het netwerk te voorkomen en diens geen grote apparaten aan te sluiten op de geleverde stroompunten.
 3. Het legen van afvalwatertanks is op locatie niet mogelijk.

Algemene voorwaarden

Art. 5. Terrein, indeling,onderhoud en aanleg

 1. De organisatie draagt er zorg voor dat het terrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Het kampeerterrein bestaat uit grasland, welke door de organisatie is voorzien zijn van uitgelijnde vakken en rijpaden (=brandgangen), welke te herkennen zijn als duidelijk kort gemaaide banen in het gras (5 meter breed). Het is, mede op last van brandweer en gemeente, niet toegestaan om kampeermiddelen of voertuigen te plaatsen op deze paden/brandgangen. Er bevindt zich geen verharding op het terrein, tijdens regenval (vooraf of tijdens verblijf) kan de ondergrond minder draagkracht krijgen. De organisatie kan, waaronder door overmacht, niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte staat van de paden en de draagkracht daarvan.
 2. Het is aan de gast niet toegestaan op het terrein wijzigingen aan te brengen aan natuur, omheiningen of afscheidingen, zonder toestemming van de organisatie.
 3. De organisatie wijst de gast een plaats. De gast kan geen aanspraak doen op een vaste plaats, ook niet door herhaaldelijk (jaarlijks) gebruik.
 4. Voertuigen, waaronder ook auto’s, dienen binnen de geboekte aantal vierkante meters geparkeerd te worden. Per geboekte plaats geldt een maximum van één auto.

Algemene voorwaarden

Art. 6. Betaling

 1. Vooraf gereserveerde verblijven via www.global-tickets.com dienen binnen de uiterste betalingstermijn te zijn voldaan. Indien dit niet tijdig voldaan is, komt de reservering inclusief eventueel aangekochte tickets te vervallen.
 2. Een online reservering dient de gast de reservering bij aankomst aan te tonen middels het reserveringsnummer. Er kan door de organisatie naar het tonen van het ID-bewijs van alle gasten gevraagd worden.
 3. Indien de gast ervoor kiest om zich ter plekke te melden aan de ingang van de camping, zonder te reserveren, kan er geen aanspraak gedaan worden op de beschikbaarheid van een (kampeer)plaats.
 4. Overige betalingen of een reservering bij aankomst van de locatie kan enkel met pin. Op de gehele camping wordt gebruik gemaakt van een cashless betalingssysteem.
 5. Borg wordt bij aankomst geïncasseerd via een reservering of betaling op de rekening of creditcard. Terugbetaling van deze borg gaat middels dezelfde methode als de betaling.
 1. Indien de gast voortijdig vertrekt, is hij de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Als de gast 24 uur na de boekingsdatum en zonder inlichting van de organisatie, niet aanwezig is op de camping, behoudt de organisatie het recht de plaats te verkopen aan andere gasten. In dit geval vindt geen restitutie plaats.

Algemene voorwaarden

Art. 7. Aansprakelijkheid

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De gast is jegens de organisatie aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn groepsleden, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de gast of hen kan worden toegerekend.

Algemene voorwaarden

Art. 8. Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Algemene voorwaarden

Art. 9: Einde van de overeenkomst

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de gast zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen en het terrein schoon en leeg achter laten.
 2. De gast is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
 3. Als de gast zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de organisatie gerechtigd op kosten van de gast de plaats te ontruimen. De organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf.

Algemene voorwaarden

Art. 10: Tussentijdse opzegging door de organisatie en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de gast, zijn gezinsleden, logés of mede-bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de organisatie niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de organisatie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de gast het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten en schoon en leeg achter te laten.
 2. Indien de gast nalaat zijn plaats te ontruimen, is de organisatie gerechtigd dit op kosten van de gast te doen. De organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf.
 3. De gast blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Algemene voorwaarden

Art. 11. Gebruik door derden

Het is de gast niet toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

© Copyright 2024, TT Camping Jan & Bertha